Överföring till tredje parter

Permobil kommer endast att dela dina personuppgifter och produktanvändningsinformation med din mottagning eller vårdgivare och med återförsäljare som säljer Permobil-produkter om du har aktiverat tjänster som samlar in den informationen. För mer information om något av nedanstående ämnen eller vår tredjepartspraxis i allmänhet, kontakta oss.

Vi samlar också in information för mottagningen eller vårdgivaren som du valt för att leverera och underhålla våra produkter, däribland information om din användning av produkterna.

Beroende på produkt eller tjänst lämnar vi ut följande information:
• Till tredjepartsleverantörer som utför tjänster för oss, däribland hostingföretag, postföretag, analysföretag och IT-leverantörer.
• Till brottsbekämpande myndigheter, andra statliga myndigheter eller tredje parter (inom eller utanför din egen jurisdiktion) enligt vad som är tillåtet eller krävs enligt lag i jurisdiktioner som aktuella för oss, enligt avtal eller om vi bedömer att det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla lagenliga tjänster. I sådana fall kontaktar vi dig innan vi lämnar ut information som skulle kunna identifiera dig eller din organisation, om detta inte är förbjudet enligt lag, eller det är omöjligt eller inte rimligt under omständigheterna.
• Till tjänsteleverantörer, rådgivare, potentiella transaktionspartner eller andra tredje parter i samband med ersättning, förhandling eller slutförande av en transaktion då vi förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, eller om vi säljer, likviderar eller överför samtliga eller en del av våra tillgångar.

Permobil delar dina personuppgifter och produktanvändningsinformation med tredje parter som tillhandahåller tjänster till Permobil, däribland inom informationsbehandling, kunddatahantering, kundundersökning och andra liknande tjänster. Vi kräver att dessa tredje parter skyddar dina uppgifter och de är skyldiga enligt ett skriftligt avtal att agera i enlighet med våra instruktioner, följa tillämplig lag och införa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Permobil delar dina personuppgifter och produktanvändningsinformation med sina interna dotterföretag som fungerar som gemensamma personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden. Permobil är ett globalt företag med divisioner i hela världen. Därför kan dina personuppgifter komma att behandlas av vilken av våra divisioner som helst, i EMEA, Asien eller Nord- och Sydamerika, så som beskrivs i punkten Internationell överföring av personuppgifter.

Det kan vara nödvändigt för Permobil – enligt lag, rättsprocess, tvist och/eller på begäran från offentliga och statliga myndigheter i eller utanför ditt land – att överföra dina personuppgifter. Vi måste även överföra dina personuppgifter om vi bedömer att det är nödvändigt eller lämpligt för den nationella säkerheten, för att göra lagen gällande eller av andra skäl som är av betydelse för allmänheten.

När vi får en informationsbegäran kräver vi att den åtföljs av lämpliga rättsliga dokument, t.ex. ett föreläggande eller en husrannsakan. Vi vill vara så transparenta som lagen medger när det gäller den information som vi ombeds lämna ut. Vi granskar alla begäranden för att säkerställa en giltig rättslig grund och begränsar våra svar till endast de uppgifter som den brottsbekämpande myndigheten har laglig rätt till för den specifika undersökningen.

Vi överför även dina uppgifter om vi bedömer att det är nödvändigt för att genomdriva EULA, skydda verksamheten eller andra användare, eller om vi måste göra det enligt gällande lag, regler, förordning, föreläggande eller annan rättsprocess. Dessutom kommer vi i händelse av en omorganisation, fusion, konkurs eller försäljning överföra samtliga personuppgifter och produktanvändningsinformation som vi samlat in till relevant tredje part efter tillämplighet.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.