< Openbaarmaking aan derden - Wereldwijde privacyverklaring Permobil Eindgebruikersovereenkomst - Permobil

Openbaarmaking aan derden

Permobil deelt uw persoonlijke informatie en productgebruiksinformatie alleen met uw kliniek of zorgverlener en met Permobil-dealers die Permobil-producten verkopen wanneer u diensten hebt geactiveerd die die informatie verzamelen. Voor meer informatie over een van de onderstaande onderwerpen of onze praktijken van derden in het algemeen kunt u contact met ons opnemen.

We verzamelen ook informatie namens de kliniek of zorgverlener die u heeft gekozen voor het leveren en onderhouden van onze producten, inclusief informatie over uw gebruik van onze producten.

Afhankelijk van het product of de service geven we persoonlijke informatie vrij:
• Aan onze externe dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, zoals webhostingbedrijven, postverkopers, analyseproviders en informatietechnologie-providers.
• Aan wetshandhavingsinstanties, andere overheidsinstanties of externe partijen (binnen of buiten het rechtsgebied waarin u woont) zoals is toegestaan of vereist door de wetten van een rechtsgebied dat op ons van toepassing is; zoals bepaald in contract; of zoals wij redelijkerwijs nodig achten om juridische diensten te verlenen. In deze omstandigheden doen we ons best om u op de hoogte te brengen voordat we informatie vrijgeven die u of uw organisatie redelijkerwijs kan identificeren, tenzij voorafgaande kennisgeving door toepasselijke wetgeving is verboden of onder de omstandigheden niet mogelijk of redelijk is.
• Aan dienstverleners, adviseurs, potentiële toekomstige samenwerkings partners of andere externe partijen in verband met de vergoeding, onderhandeling of voltooiing van een transactie waarin we zijn overgenomen door of gefuseerd met een ander bedrijf of we alle of een gedeelte van onze bedrijfsmiddelen verkopen, liquideren of overdragen.

Permobil deelt uw persoonlijke informatie en productgebruiksinformatie met derden die diensten verlenen aan Permobil, zoals informatieverwerking, klantgegevensbeheer, klantenonderzoek en andere soortgelijke diensten. We hebben deze derden nodig om uw informatie te beschermen en zijn verplicht om, op basis van een schriftelijke overeenkomst, te handelen in overeenstemming met onze instructies, om toepasselijke wetgeving te volgen en om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming van de persoonlijke }informatie.

Permobil deelt uw persoonlijke informatie en productgebruiksinformatie met zijn interne dochterondernemingen die optreden als gezamenlijke beheerders of verwerkers. Permobil is een wereldwijd bedrijf met divisies wereldwijd. Als gevolg hiervan kan uw persoonlijke informatie worden verwerkt door een van onze divisies, zowel in EMEA, Azië of Noord- en Zuid-Amerika als beschreven in de afdeling Internationale gegevensoverdracht.

Het kan noodzakelijk zijn – door de wet, juridische procedures, rechtszaken en/of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten uw land van verblijf – dat Permobil uw persoonlijke informatie vrijgeeft. We zijn ook verplicht om informatie over u openbaar te maken als we vaststellen dat voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang, openbaarmaking noodzakelijk of passend is.

Wanneer we informatieverzoeken ontvangen, moeten we ervoor zorgen dat deze vergezeld gaan van de juiste juridische documenten, zoals een dagvaarding of een huiszoekingsbevel. Wij geloven dat we net zo transparant zijn als de wet toestaat over welke informatie van ons wordt gevraagd. We onderzoeken zorgvuldig elk verzoek om te zorgen voor een geldige wettelijke basis en we beperken ons antwoord tot de gegevenswetgeving die wettelijk recht heeft op het specifieke onderzoek.

We maken ook informatie over u bekend als we vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele Eindgebruikersovereenkomst af te dwingen; om onze operaties of andere gebruikers te beschermen; of als we hiertoe verplicht zijn door toepasselijke wetten, regels, voorschriften, dagvaardingen of andere juridische procedures. Bovendien zullen we, in geval van een reorganisatie, fusie, faillissement of verkoop, alle persoonlijke informatie en productgebruiksinformatie die we verzamelen, overdragen aan de relevante externe partij, indien van toepassing.auteursrechten © 2018 Permobil AB / Alle rechten voorbehouden.