Uw rechten en keuzes

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u bijhouden. We bieden u ook bepaalde keuzes over welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Als u vragen hebt over uw rechten, zoals hieronder vermeld, of als u gebruik wilt maken van uw rechten, neemt u contact met ons op.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen of door een aanvraagformulier in te dienen. U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke informatie (of om andere rechten uit te oefenen); we kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, herhalend of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke informatie te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand geen recht heeft deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer dan een maand duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dit geval zullen we u daarvan informeren en u op de hoogte houden.

U hebt het recht geïnformeerd te worden over hoe wij uw persoonlijke informatie zullen gebruiken en delen. Deze uitleg wordt u verstrekt in een beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk formaat en wordt in duidelijke bewoordingen geschreven.

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of we uw persoonlijke informatie verwerken, om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie en informatie over hoe uw persoonlijke informatie door ons wordt gebruikt.

Het recht op toegang tot persoonlijke informatie kan in sommige omstandigheden beperkt zijn door lokale wettelijke vereisten. We zullen reageren op alle verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie, deze te wijzigen of te verwijderen zoals vereist door de plaatselijke wettelijke vereisten. Neem contact met ons op om deze rechten uit te oefenen.

U hebt het recht om onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke Informatie te laten rectificeren. Als we de relevante persoonlijke informatie aan derden hebben bekendgemaakt, zullen we redelijke stappen ondernemen om deze derden waar mogelijk te informeren over de rectificatie

U hebt het recht om te vragen of uw persoonlijke informatie te wissen als:

• de persoonlijke informatie niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld of anderszins verwerkt
• u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie, overeenkomstig uw recht van verzet en we hebben geen dwingende rechtmatig belang
• als de persoonlijke informatie door ons onrechtmatig is verwerkt
• uw persoonlijke informatie moet worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder toepasselijk recht.

We zullen elke aanvraag zorgvuldig behandelen in overeenstemming met de vereisten van alle wetten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie. Neem, als u vragen hebt over uw recht om te worden verwijderd, contact met ons op.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken in bepaalde omstandigheden. Dit zijn onder andere:

• u betwist de juistheid van de persoonlijke informatie en we moeten de verwerking gedurende een bepaalde periode beperken om de juistheid van relevante gegevens te kunnen verifiëren
• de verwerking is onwettig en u vraagt om beperking van het gebruik in plaats van om het wissen van de persoonlijke informatie
• we hebben de persoonlijke informatie niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking zoals bepaald in de afdeling Hoe gebruiken wij uw informatie in deze Verklaring, maar de persoonlijke informatie wordt door u vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering
• u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking volgens wat is uiteengezet in de afdeling Recht op bezwaar en onze verificatie van de gerechtvaardigde redenen is in behandeling

In bepaalde omstandigheden kunt u vragen om een kopie te ontvangen van persoonlijke informatie over u die u ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of informatie te verstrekken via een website). Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is alleen van toepassing als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd of als de persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract moeten worden verwerkt en de verwerking met geautomatiseerde middelen (d.w.z. elektronisch) wordt uitgevoerd.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie in bepaalde omstandigheden, waaronder:

• wij verwerken persoonlijke gegevens op basis van rechtmatige belangen of voor de uitvoering van een taak van algemeen belang
• we gebruiken persoonlijke gegevens voor directe marketing doeleinden
• informatie wordt verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden.

Als u verzoekt om gebruik te maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen, zullen we de persoonlijke informatie niet langer verwerken tenzij we overtuigende en legitieme redenen voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen die de privacybelangen tenietdoen. Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor direct marketing, zullen we dergelijke verwerking niet langer uitvoeren.

In bepaalde omstandigheden, zelfs als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerking, kunnen we deze verwerking voortzetten als dit op grond van toepasselijke wetgeving is toegestaan of verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we moeten voldoen aan wettelijke vereisten of om contractuele verplichtingen met betrekking tot de geregistreerde persoon na te komen.

We sturen u graag informatie over onze producten en diensten die mogelijk interessant voor u zijn. U kunt ons op elk moment vertellen u geen marketingcommunicatie te sturen via e-mail door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt in de marketingmails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet onder "Contact met ons opnemen" hieronder.

U wordt gevraagd uw toestemming te geven voor bepaalde verwerking van uw persoonlijke informatie. Als de verwerking wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming, wordt een dergelijke verwerking vermeld in deze Verklaring en volgens de instructies zoals hierin uiteengezet.

U kunt elke toestemming die u eerder aan ons hebt verstrekt, intrekken voor het verwerken van uw persoonlijke informatie. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie die verband houdt met uw toestemming en voor expliciet vermelde doeleinden zoals hierin uiteengezet.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u uw toestemming voor bepaalde verwerkingsdoeleinden intrekt, we andere persoonlijke informatie kunnen blijven verwerken voor andere doeleinden waar we een andere wettelijke grond hebben om dit te doen. Dit kan een verwerking inhouden om aan een contractuele verplichting jegens u met betrekking tot onze producten te voldoen of wanneer we volgens de toepasselijke wetgeving een wettelijke verplichting hebben om dit te doen.

U kunt op elk moment uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen of door een aanvraagformulier in te dienen. Houd er rekening mee dat we mogelijk contact met u opnemen en u vragen om uw identiteit te bevestigen om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke informatie niet bekendmaken aan onbevoegde personen. We kunnen u vragen uw verzoek te specificeren voordat we actie ondernemen.

Zodra we uw identiteit hebben bevestigd, zullen wij uw verzoek behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat zelfs als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerking van persoonlijke informatie, we de verwerking kunnen voortzetten als dit wettelijk is toegestaan of vereist, zoals wanneer nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten.auteursrechten © 2018 Permobil AB / Alle rechten voorbehouden.