Dine rettigheter og alternativer

Du har visse rettigheter vedrørende personopplysningene vi har lagret om deg. I tillegg tilbyr vi visse alternativer når det gjelder hvilke personopplysninger vi innhenter fra deg, hvordan vi anvender disse opplysningene, og hvordan vi kommuniserer med deg. Dersom du har spørsmål om rettighetene dine, som angitt nedenfor, eller ønsker å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte oss.

Du kan benytte deg av rettighetene dine når som helst ved å kontakte oss eller ved å sende inn et anmodningsskjema. Du trenger ikke å betale for å få tilgang til dine personopplysninger (eller for å dra nytte av de andre rettighetene); vi kan imidlertid kreve et gebyr, innen rimelighet, dersom anmodningen din er åpenbart grunnløs, repetitiv eller overdreven. I de sistnevnte tilfellene kan vi også nekte å etterkomme anmodningen din.

Det kan hende vi må be om bestemte opplysninger fra deg for å få bekreftet identiteten din og sikre din rett til tilgang til dine personopplysninger (eller til å dra nytte av de andre rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke utleveres til personer som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også komme til å kontakte deg og be om ytterligere informasjon i forbindelse med anmodningen din for å kunne fremskynde vårt svar.

Vi forsøker å svare på alle seriøse anmodninger innen en kalendermåned. \\\ Noen ganger kan det ta lenger enn en kalendermåned dersom anmodningen din er uvanlig innviklet eller du har kommet med flere anmodninger. I så fall vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

Du har en rett til å bli informert om hvordan vi kommer til å bruke og dele dine personopplysninger. Du vil få en forklaring i et konsis, gjennomsiktig, forståelig og lett tilgjengelig format og skrevet med et klart og tydelig språk.

Du har rett til å få vite om vi behandler dine personopplysninger eller ikke, tilgang til dine personopplysninger, og informasjon om hvordan personopplysningene dine brukes av oss.

Retten til tilgang til personopplysninger er i noen omstendigheter begrenset av lokal lov. Vi vil svare på alle anmodninger om tilgang til, og endring eller sletting av, personopplysninger som påkrevd med hensyn til lokal lov. For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss.

Du har en rett til få uriktige eller ufullstendige personopplysninger utbedret. Hvis vi har utlevert de aktuelle personopplysningene til en eller flere tredjeparter vil vi gjøre det vi kan for å informere disse tredjepartene om utbedringen, dersom det er mulig.

Du har en rett til å anmode om sletting av dine personopplysninger dersom:

• personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble innhentet eller behandlet for
• har innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med din rett til innvending, og vi ikke har legitime interesser som overstyrer denne retten
• personopplysningene har blitt behandlet på ulovlig måte av oss \\\
• dine personopplysninger må slettes for å etterkomme juridiske forpliktelser etter gjeldende lov.

Vi overveier enhver anmodning nøye i samsvar med det som kreves av lovene som omhandler behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har spørsmål om din rett til sletting kan du kontakte oss.

Du har en rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset under visse omstendigheter. Disse omfatter når:

• du bestrider riktigheten av personopplysningene, og vi må begrense behandlingen over en periode mens vi verifiserer opplysningenes nøyaktighet.
• behandlingen ikke følger loven, og du anmoder om begrensning av bruken i stedet for sletting av personopplysningene.
• vi ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingens formål som angitt i seksjonen Hvordan anvender vi dine opplysninger? i denne Erklæringen, men du trenger personopplysningene for å reise, utøve eller forsvare et rettskrav.
• du har bestridt behandlingen i henhold til det som er angitt i seksjonen Rett til å innvende, og vi venter på verifisering av det lovlige grunnlaget

Under visse omstendigheter kan du anmode om å få en kopi av personopplysninger om deg som du har gitt oss (for eksempel ved å fylle ut et skjema eller oppgi opplysninger gjennom et nettsted). Retten til dataportabilitet gjelder kun hvis behandlingen har grunnlag i ditt samtykke eller dersom personopplysningene må behandles for utførelsen av en kontrakt eller behandlingen utføres på automatisk vis (dvs. elektronisk).

Du har en rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger under visse omstendigheter, inkludert dersom:

• vår behandling av personopplysninger har grunnlag i legitime interesser eller utføres som del av en oppgave i offentlighetens interesse
• vi benytter personopplysninger for direkte markedsføringsformål
• opplysninger behandles for vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål.

Hvis du anmoder om å utøve din rett til å innvende kommer vi ikke lenger til å behandle personopplysningene, med mindre vi kan vise til overbevisende og legitime grunner som overstyrer personvernet. Hvis du motsetter deg behandling for direkte markedsføring, kommer vi ikke lenger til å utføre den typen behandling.

Under visse omstendigheter, selv om du motsetter deg bestemte måter behandling, kan vi fortsette behandlingen hvis vi har tillatelse eller forpliktelse til dette etter gjeldende lov, slik som når vi må overholde rettslige krav eller oppfylle kontraktbetingelser forbundet med den registrerte personen.

Vi ønsker å sende deg informasjon om våre produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan når som helst be oss om ikke å sende deg markedskommunikasjon, i e-postene med markedsføring du mottar fra oss kan du klikke lenken for avslutting av abonnement eller du kan kontakte oss som beskrevet under "Kontakt oss" nedenfor.

Du vil bli spurt om å gi ditt samtykke for visse typer behandling av dine personopplysninger. Hvis behandling utføres med grunnlag i ditt samtykke, angis denne typen behandling her i denne Erklæringen og følger retningslinjene som er oppgitt heri. \\\

Du kan trekke tilbake et hvilket som helst tidligere gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Så snart du har trukket tilbake ditt samtykke vil vi stanse behandlingen av de av dine personopplysninger som er forbundet med samtykket og for uttrykkelig angitte formål som nevnes heri. \\\

Please note that even if you withdraw your consent for certain processing purposes, we may continue process other personal information for other purposes where we have another legal ground to do so. This can include processing to fulfil a contractual obligation in relation to you regarding our Products or when we have a legal obligation according to applicable law to do so.

Vær oppmerksom på at selv om du trekker tilbake ditt samtykke for enkelte behandlingsformål, kan vi fortsatt behandle andre personopplysninger for andre formål der vi har et annet rettslig grunnlag for det. Dette kan inkludere behandling for å overholde en kontraktbetingelse forbundet med deg vedrørende våre Produkter, eller dersom vi har en juridisk forpliktelse i henhold til gjeldende lov til å gjøre det.

Du kan benytte deg av rettighetene dine når som helst ved å kontakte oss eller ved å sende inn et anmodningsskjema. Vær oppmerksom på at vi kan kontakte deg og be deg bekrefte identiteten din for å forsikre oss om at vi ikke utleverer personopplysningene dine til en uautorisert person. Vi kan komme til å be deg spesifisere anmodningen din før vi setter i verk tiltak.

Så snart vi har fått bekreftet identiteten din, behandler vi anmodningen din i henhold til gjeldende lov. Vær oppmerksom på at selv om du har innvendinger mot en viss behandling av personopplysninger, kan vi komme til å fortsette behandlingen dersom loven tillater eller krever det, slik som når det er nødvendig for å overholde rettslige krav.opphavsrett © 2018 Permobil AB / Alle rettigheter reservert.