Wereldwijde voorschriften

Permobil has an international presence, with offices and facilities in multiple jurisdictions. For more information regarding our compliance with your country’s data protection regulation, pleasePermobil is internationaal aanwezig, met kantoren en faciliteiten in meerdere rechtsgebieden. Voor meer informatie over onze naleving van de gegevensbeschermingsverordening van uw land kunt u contact met ons opnemen.

Om onze producten aan te bieden, moeten we mogelijk uw persoonlijke informatie overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld, zoals wanneer Permobil-personeel en derden namens ons toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en deze gebruiken en verwerken in een ander land dan het land waar u woont. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt.

Wanneer we uw persoonlijke informatie naar andere landen overdragen, beschermen we die persoonlijke informatie zoals beschreven in deze Verklaring, op de manier die vereist is door de toepasselijke voorschriften voor gegevensoverdracht en zoals bekendgemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld.

Permobil gebruikt goedgekeurde modelcontractbepalingen (artikel 46.2 AVG), (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) voor de internationale overdracht van persoonlijke informatie verzameld in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Europese Unie

Permobil treedt in sommige gevallen op als een Beheerder of Verwerker van uw persoonlijke informatie. We houden ons aan de richtlijnen die zijn vastgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel ons bedrijf en zoals beschreven in deze Verklaring.

Hoe Permobil persoonlijke informatie verwerkt onder de AVG

Doel en/of activiteit Soort persoonlijke informatie Bron van persoonlijke Informatie Rechtsgrond voor verwerking
Om u te voorzien van Mijn Permobil-oplossingen of om toegang tot onze website te bieden. Identificatiegegevens
Contactinformatie
Meetinformatie
Aanmeldingsgegevens
Beperkte gezondheidsinformatie
Locatiegegevens
Rechtstreeks van u of van uw dealer of arts.

Toestemming

Om onze relatie met u te beheren, waaronder het informeren over wijzigingen in onze zakelijke voorwaarden of deze verklaring Identificatiegegevens
Contactinformatie
Rechtstreeks van u of van uw dealer of arts. Rechtmatig belang: zorgen dat we u op de hoogte kunnen houden van wijzigingen in onze bedrijfsvoorwaarden of deze verklaring
To interact with governmental or regulatory bodies or other authorities in relation to you Identificatiegegevens
Contactinformatie
Rechtstreeks van u of van uw dealer of arts.

Wettelijke of regelgevende verplichting

Om te communiceren met overheidsinstanties of regelgevende instanties of andere autoriteiten met betrekking tot u Identificatiegegevens
Contactinformatie

Technische informatie
Gebruiksinformatie

Rechtstreeks van u of van uw dealer of arts. Rechtmatig belang: zorgen voor een efficiënte en veilige werking van onze activiteiten, onder meer door administratie van kantoren en faciliteiten, onderhoud van IT-diensten, netwerk- en gegevensbeveiliging, fraudepreventie en verbetering of reorganisatie van onze infrastructuur
Om onze activiteiten te beheren en te beschermen, inclusief het verbeteren van gegevensbeveiliging, het oplossen van problemen met gegevens en systemen, systeemonderhoud en testen, gegevenshosting, het beheer van onze kantoren en andere faciliteiten Identificatiegegevens
Contactinformatie
Rechtstreeks van u of van uw dealer of arts. Rechtmatig belang: zorgen dat de records van onze eindgebruikers up-to-date zijn, onze producten en diensten promoten, manieren vinden om ons bedrijf te laten groeien
Om u uit te nodigen deel te nemen aan marketing- of andere promotie-evenementen, klantenseminars of soortgelijke evenementen en om uw deelname hieraan te Identificatiegegevens
Contactinformatie
Rechtstreeks van u of van uw dealer of arts. Rechtmatig belang: onze producten en diensten promoten, manieren vinden om ons bedrijf te laten groeien

Permobil voert geen bekende geautomatiseerde besluitvorming uit, inclusief profilering.

Uw recht om een klacht in te dienen

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit waar u woont, werkt of waar een vermeende inbreuk op de AVG heeft plaatsgevonden. U kunt de relevante autoriteit in uw land vinden via de volgende link: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Verenigde Staten

Als fabrikant van medische apparatuur kan Permobil optreden als een zorgverlener bij het bepalen van het juiste type of de juiste afmeting van het apparaat dat nodig is voor een bepaalde patiënt. Neem voor meer informatie over onze HIPAA-gerelateerde praktijken contact met ons op: privacy@permobil.com.

Uw privacyrechten in Californië

California Civil Code Section 1798.83 stelt inwoners van Californië in staat om bepaalde informatie te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Om een dergelijk verzoek te doen, neem contact met ons op: privacy@permobil.com.

De wet van Californië vereist dat we bekendmaken hoe Permobil reageert op webbrowser "Niet traceren"-signalen of andere mechanismen die consumenten de mogelijkheid bieden om een keuze te maken met betrekking tot de verzameling van persoonlijk identificeerbare informatie (zoals die term in de wet van Californië wordt gedefinieerd) over de online activiteiten van een consument. Onze producten ondersteunen momenteel geen “Niet traceren”-codes. Dat wil zeggen dat Permobil momenteel niet reageert op of actie onderneemt met betrekking tot "Niet traceren"-verzoeken.

Canada

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en elektronische documenten (PIPEDA)

1. Verantwoording - Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie waarover wij controle hebben. Onze Privacy Officer houdt toezicht op ons privacyprogramma.
2. Identificatiedoeleinden - We leggen uit waarom we de persoonlijke gegevens verzamelen waarom we vragen. Wanneer we andere partijen machtigen om namens ons informatie te verzamelen, doen zij hetzelfde. Meer informatie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken.
3. Toestemming - We hebben uw toestemming nodig om persoonlijke informatie te verzamelen, te gebruiken en vrij te geven, op enkele uitzonderingen na. De uitzonderingen worden bij wet bepaald en kunnen gevallen omvatten waarin wettelijke, medische of veiligheidsredenen het onmogelijk of onpraktisch maken om toestemming te vragen. U kunt schriftelijk, maar ook mondeling, elektronisch of via gemachtigde vertegenwoordigers toestemming geven. In bepaalde omstandigheden is het ook impliciet. Meer informatie over toestemming.
4. Verzameling beperken - Wij verzamelen uw persoonlijke informatie alleen op een eerlijke en legale manier. De informatie die we verzamelen, is beperkt tot geïdentificeerde doeleinden. Meer informatie over de informatie die we verzamelen.
5. Gebruik beperking, openbaarmaking en bewaring - We gebruiken of onthullen uw persoonlijke informatie alleen om de redenen waarvoor deze is verzameld. Wij gebruikende informatie voor andere doeleinden waar u mee instemt, of wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is. We bewaren de informatie slechts zolang als we die nodig hebben, of zoals vereist of toegestaan door de wet. Meer informatie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken.
6. Nauwkeurigheid - Alle persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken of vrijgeven, moet zo correct, volledig en actueel mogelijk zijn om de redenen waarom deze wordt gebruikt. Als uw contactgegevens worden gewijzigd, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
7. Voorzorgsmaatregelen - Om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen indringing, vrijgave of misbruik, gebruiken wij beveiligingsmaatregelen die overeenkomen met het gevoeligheidsniveau van de informatie. Meer informatie over onze Gegevensbescherming en beveiligingsmaatregelen.
8. Openheid - We maken informatie over ons privacy beleid en hoe we uw persoonlijke informatie beheren beschikbaar voor u.
9. Individuele toegang - Als u een verzoek indient, vertellen we u welke persoonlijke gegevens over u we hebben en hoe we deze gebruiken en openbaar maken. We geven u toegang tot de informatie, met bepaalde uitzonderingen die zijn toegestaan door de wet. U kunt de juistheid en volledigheid van uw informatie controleren en, indien van toepassing, wijzigingen aanvragen. Meer informatie over toegang tot uw gegevens.
10. Vragen en opmerkingen - Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid en onze privacy praktijken.

Afmelden voor advertenties van derden

Als u in Canada woont, kunt u mogelijk de tool gebruiken die is ontwikkeld door de Digital Advertising Alliance of Canada om u af te melden voor advertenties van derden. Door deze tool te gebruiken, kunt u een lijst opvragen van partijen die advertenties kunnen richten op basis van uw online activiteiten op het web. U kunt er ook voor kiezen om uw gebruik van uw informatie voor die doeleinden te weigeren. U kunt de tool vinden via de volgende link: https://youradchoices.ca/choices/.

Australië

Omdat Permobil in Australië aanwezig is, moeten we voldoen aan de vereisten van de Australische Privacywet met betrekking tot de verzameling, beveiliging, kwaliteit, toegang, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie over onze praktijken met betrekking tot de Australische privacy beginselen (APP's) contact met ons op via: privacy@permobil.com.

Hoe u een klacht indient volgens de Australische privacy beginselen

Als u van mening bent dat uw privacy is geschonden, of als u van mening bent dat we de APP's hebben geschonden of verkeerd zijn omgegaan met uw persoonlijke informatie, hebt u het recht om een klacht in te dienen door contacting us. Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met klachten die u in het kader van deze Privacyverklaring aan de orde stelt, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Australische Information Commissioner.

Nieuw-Zeeland

Als u inwoner van Nieuw-Zeeland bent en niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met klachten die u in het kader van deze Privacyverklaring aan de orde stelt, kunt u contact opnemen met het Kantoor van de Privacy Commissioner.auteursrechten © 2018 Permobil AB / Alle rechten voorbehouden.