Global lagstiftning

Permobil har en internationell närvaro, med kontor och lokaler i flera jurisdiktioner. Om du vill ha mer information om efterlevnad av ditt lands dataskyddslagstiftning kan du kontakta oss.

För att erbjuda våra produkter kan vi behöver överföra dina personuppgifter till mottagare i andra länder än det land i vilket informationen ursprungligen samlades in, t.ex. när Permobil-personal och tredje parter för vår räkning hämtar, använder och behandlar dina personuppgifter i ett annat land än där du har din hemvist. De länderna kanske inte har samma dataskyddslagstiftning som i det land där du ursprungligen lämnade informationen.

När vi överför dina personuppgifter till andra länder skyddar vi personuppgifterna enligt beskrivningen i detta meddelande, på det sätt som krävs enligt tillämpliga dataöverföringsregler och på det sätt som vi anger för dig när uppgifterna samlas in.

Permobil använder godkända avtalsklausuler (artikel 46.2 i GDPR), (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) för internationell överföring av personuppgifter som samlats in i EES eller Schweiz.

EU

Permobil kan agera som antingen personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde i samband med dina personuppgifter. Vi följer riktlinjerna i GDPR och i detta meddelande i hela företaget.

Permobils behandling av personuppgifter enligt GDPR

Ändamål och/eller aktivitet Typer av personuppgifter Källa till personuppgifter Rättslig grund för behandling
För att tillhandahålla My Permobil-lösningar eller åtkomst till webbplatsen. Identitetsinformation
Kontaktinformation
Mätinformation
Inloggningsinformation
Begränsad hälsoinformation
Lokaliseringsinformation
Direkt från dig eller från din återförsäljare eller vårdgivare

Samtycke

För att hantera vår relation med dig, vilket inkluderar att meddela dig gällande förändringar av våra affärsvillkor eller detta meddelande Identitetsinformation
Kontaktinformation
Direkt från dig eller från din återförsäljare eller vårdgivare Berättigat intresse: säkerställa att vi kan meddela dig vid ändringar i våra affärsvillkor eller detta meddelande
För att interagera med statliga eller myndighetsorgan eller andra myndigheter i förhållande till dig Identitetsinformation
Kontaktinformation
Direkt från dig eller från din återförsäljare eller vårdgivare

Rättsliga eller regulatoriska skyldigheter

För att hantera och skydda vår verksamhet, däribland förbättra datasäkerheten, felsöka data och system, systemunderhåll och testning, hosting, hantering av våra kontor och andra lokaler Identitetsinformation
Kontaktinformation

Teknisk information
Användningsinformation

Direkt från dig eller från din återförsäljare eller vårdgivare Berättigat intresse: säkerställa en effektiv och säker affärsverksamhet, bland annat genom administration av kontor och lokaler, upprätthålla IT-tjänster, nätverks- och datasäkerhet, förebyggande av bedrägerier och förbättra eller omorganisera vår infrastruktur
För att inbjuda dig att delta i marknadsföringsevent eller andra kampanjer, kundseminarier eller liknande event, och för att hantera ditt deltagande i dem. Identitetsinformation
Kontaktinformation
Direkt från dig eller från din återförsäljare eller vårdgivare Berättigat intresse: säkerställa att våra slutanvändarregister är uppdaterade, marknadsföra våra produkter och tjänster, identifiera sätt att få vår verksamhet att växa
Skicka marknadsföring (fysisk och elektronisk marknadskommunikation) eller kontakta dig på andra sätt för att erbjuda våra produkter och tjänster Identitetsinformation
Kontaktinformation
Direkt från dig eller från din återförsäljare eller vårdgivare Berättigat intresse: marknadsföra våra produkter och tjänster, identifiera sätt att få vår verksamhet att växa

Permobil använder sig inte av automatiserat beslutsfattande, däribland profilering.

Din rätt att framföra klagomål

Du har alltid rätt att framföra klagomål till behörig tillsynsmyndighet där du bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av GDPR ägt rum. Du hittar relevant myndighet i ditt land via följande länk: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

USA

Som tillverkare av medicinsk utrustning fungerar Permobil som en vårdgivare när man beslutar om rätt typ eller storlek på den rullstol som behövs för en viss patient. Mer information om vår HIPAA-relaterade (Health Insurance Portability and Accountability Act) verksamhet kontakta oss på privacy@permobil.com.

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

California Civil Code Section 1798.83 tillåter boende i Kalifornien att begära viss information om vilka personuppgifter vi lämnar ut till tredje part för direktmarknadsföringssyften. Om du vill göra en sådan begäran kan du kontakta oss på privacy@permobil.com. 

Enligt kalifornisk lag måste vi redogöra för hur Permobil svarar på webbläsarens signaler om avaktivering av spårning och liknande. mekanismer som gör att kunderna har en valmöjlighet när det gäller insamling av personligt identifierbar information (enligt definitionen i kalifornisk lag) om en konsuments webbaktiviteter. Våra produkter stöder inte koder avseende avaktivering av spårning. Det betyder att Permobil inte vidtar några åtgärder vid begäran om avaktivering av spårning.

Kanada

Dina rättigheter enligt PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)

1. Ansvarighet – vi är ansvariga för de personuppgifter som är under vår kontroll. Vårt dataskyddsombud utövar tillsyn över vårt integritetsprogram.
2. Identifieringssyften – vi förklarar varför vi samlar in personuppgifterna som vi ber om. Om vi godkänt att andra parter samlar in information för oss gör de detsamma. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter.
3. Samtycke – vi behöver ditt samtycke för att samla in, använda och överföra personuppgifter, med vissa undantag. Undantagen är fastställda i lag och kan inkludera tillfällen då juridiska, medicinska eller säkerhetsskäl gör det omöjligt eller opraktiskt att söka samtycke. Du kan lämna ditt samtycke skriftligt eller muntligt, elektroniskt eller via befullmäktigade ombud. I vissa fall är detta underförstått. Läs mer om samtycke.
4. Begränsad insamling – vi samlar bara in personuppgifter på ett rättvist och lagenligt sätt. Informationen som vi samlar in begränsas till identifierade syften. Läs mer om den information vi samlar in.
5. Begränsad användning, överföring och lagring – vi använder eller överför dina personuppgifter endast för de ändamål som de samlades in. Vi använder dem för andra ändamål om du lämnat ditt samtycke, eller om det krävs eller är tillåtet enligt lag. Vi lagrar informationen endast så länge som vi behöver, eller som krävs eller är tillåtet enligt lag. Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter.
6. Noggrannhet – alla personuppgifter som vi samlar in, använder eller överför ska vara korrekta, fullständiga och aktuella för de ändamål som de används. Om din kontaktinformation ändras ber vi dig kontakta oss på en gång.
7. Säkerhetsåtgärder – för att skydda dina personuppgifter från intrång, publicering eller missbruk vidtar vi säkerhetsåtgärder som matchar uppgifternas känslighetsnivå. Läs mer om vårt dataskydd och säkerhetsåtgärder.
8. Öppenhet – vi gör information om våra integritetspolicyer och hur vi hanterar dina personuppgifter tillgänglig för dig.
9. Individuell tillgång – om du skickar en begäran berättar vi för dig vilka personuppgifter om dig som vi har, och hur vi använder och överför den. Vi ger dig tillgång till informationen med förbehåll för vissa lagenliga undantag. Du kan verifiera att dina uppgifter är korrekta och fullständiga, samt begära ändringar om så behövs. Läs mer om hur du får tillgång till dina uppgifter.
10. Frågor och funderingarkontakta oss om du har några frågor eller är orolig över våra integritetspolicyer och -praxis.

Välja bort tredjepartsannonsering

Om du bor i Kanada kan du använda det verktyg som utvecklats av Digital Advertising Alliance of Canada för att välja bort tredjepartsannonsering. Med hjälp av verktyget kan du få en lista över parter som kan rikta sin annonsering efter dina webbläsaraktiviteter. Du kan också välja att inte tillåta att de använder dina uppgifter för det ändamålet. Du hittar verktyget via följande länk: https://youradchoices.ca/choices/.

Australien

Eftersom Permobil har närvaro i Australien måste vi uppfylla kraven i Australiens Privacy Act med avseende på insamling, säkerhet, kvalitet, åtkomst, användning och överföring av personuppgifter. För mer information om vår praxis i förhållande till APP (Australian Privacy Principles) kontakta oss på privacy@permobil.com.

Så här framför du ett klagomål enligt APP

Eftersom Permobil har närvaro i Australien måste vi uppfylla kraven i Australiens Privacy Act med avseende på kontakta oss. Om du är missnöjd med hur vi hanterar ett klagomål som du framfört enligt detta integritetsmeddelande kan du vända dig till Australian Information Commissioner.

Nya Zeeland

Om du är bosatt i Nya Zeeland och är missnöjd med hur vi hanterar ett klagomål som du framfört enligt detta integritetsmeddelande kan du vända dig till Privacy Commissioner.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.