Dina rättigheter och valmöjligheter

Du har vissa rättigheter i samband med de personuppgifter som vi lagrar om dig. Vi erbjuder dig vissa alternativ när det gäller personuppgifter som vi samlar in från dig, hur vi använder uppgifterna och hur vi kommunicerar med dig. Om du har några frågor om dina rättigheter enligt nedan eller vill utöva dina rättigheter ber vi dig contact us.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss eller skicka in ett formulär. med din begäran. Du behöver inte betala någon avgift för att få ta del av dina personuppgifter (eller för att utöva några av de andra rättigheterna), men vi kan ta ut en rimlig avgift om din begäran saknar grund, om du upprepar din begäran eller om din begäran är överdriven till sin omfattning. Vi kan i sådana fall även vägra att uppfylla din begäran.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa att du har rätt till tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva några av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte lämnas ut till en person som inte har rätt att erhålla dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vårt svar.

Vi försöker att besvara alla berättigade begäranden inom en kalendermånad. Ibland kan det ta längre tid än en kalendermånad, om din begäran är särskilt komplex eller du gjort flera begäranden. I så fall meddelar vi dig och håller dig uppdaterad.

Du har rätt att bli informerad om hur vi använder och delar dina personuppgifter. Informationen tillhandahålls i ett koncist, transparent, lättbegripligt och lättillgängligt format, och språket är tydligt och enkelt.

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter, till tillgång till dina personuppgifter och till information om hur vi använder dina personuppgifter.

Rätten till tillgång till personuppgifter kan i vissa fall vara begränsad av lokala lagstiftningskrav. Vi besvarar alla begäranden om att tillgå, ändra eller radera dina personuppgifter i enlighet med lokala lagstiftningskrav. För att utöva dessa rättigheter kontakta oss.

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade. Om vi har överfört personuppgifterna i fråga till en tredje part kommer vi att informera dessa parter om rättelserna om så är möjligt.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om

• personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in eller behandlades på annat sätt
• du invänder mot behandlingen av personuppgifterna, i enlighet med din rätt att invända, och om vi inte har ett berättigat intresse som åsidosätter dina rättigheter
• vi behandlat dina personuppgifter på ett olagligt sätt
• dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt tillämplig lag.

Vi kommer att ta varje begäran under övervägande i enlighet med kraven i den lagstiftning som styr behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor om din rätt till radering kontakta oss.

Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Några exempel:

• Om du gör gällande att dina personuppgifter är felaktiga måste vi begränsa behandlingen under en viss period för att vi ska kunna verifiera uppgifternas riktighet.
• Om behandlingen strider mot lagen och du begär att användningen av personuppgifterna ska begränsas och inte raderas.
• Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som anges i punkten Hur använder vi dina personuppgifter? i detta meddelande, men du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
• Om du invänder mot behandlingen enligt punkten Rätt att invända och vi håller på att verifiera den rättsliga grunden.

I vissa fall kan du begära att få en kopia av de personuppgifter som du lämnat till oss (t.ex. när du fyllde i ett formulär eller lämnade information via en webbplats). Rätten till dataportabilitet gäller endast om behandlingen baseras på ditt samtycke eller om personuppgifterna måste behandlas för att fullgöra ett avtal och behandlingen utförs automatiskt (dvs. elektroniskt).

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Några exempel:

• Om vi behandlar personuppgifter baserat på berättigat intresse eller för att fullgöra en uppgift i allmänhetens intresse.
• Om vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.
• Om uppgifterna behandlas för vetenskaplig eller historisk forskning eller statistikändamål.

Om du begär att utöva din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa att vi har tvingande och berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter integritetsintresset. Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att utföra sådan behandling.

Vi kan i vissa fall fortsätta behandlingen, även om du invänder mot det, om vi har tillstånd eller är tvingade att göra det enligt tillämplig lagstiftning, t.ex. när vi måste fullgöra lagenliga krav eller för att fullgöra avtalsskyldigheter gentemot den registrerade personen.

Vi vill gärna skicka information till dig om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst be oss att inte skicka marknadskommunikation via e-post genom att klicka på avprenumereringslänken i de e-postmeddelanden som du får från oss eller genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Du ombeds att ge ditt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen genomförs baserat på ditt samtycke anges det i detta meddelande och sker i enlighet med instruktionerna i detta meddelande.

Du kan återkalla ett tidigare lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter. När du återkallat ditt samtycke upphör vi med den behandling av personuppgifter som du tidigare samtyckt till och för de uttryckliga ändamål som anges i detta meddelande.

Observera att även om du återkallar ditt samtycke för vissa behandlingsändamål kan vi fortsätta att behandla andra personuppgifter för ändamål som har andra rättsliga grunder för behandlingen. Det kan inkludera behandling för att fullgöra en avtalsförpliktelse gentemot dig rörande våra produkter eller om vi har en rättslig skyldighet enligt tillämplig lag.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta oss eller skicka in ett formulär. med din begäran. Observera att vi kan komma att kontakta dig och be dig bekräfta din identitet för att säkerställa att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till en obehörig person. Vi kan be dig specificera din begäran innan vi utför några åtgärder.

När vi har bekräftat din identitet kommer vi att hantera din begäran i enlighet med tillämplig lag. Observera att även om du invänder mot viss behandling av personuppgifter kan vi fortsätta behandlingen om det är tillåtet enligt lag eller vi är tvungna enligt lag att göra det, däribland för att uppfylla rättsliga krav.upphovsrätt © 2018 Permobil AB / Alla rättigheter förbehållna.